Program Ledelse - dialog og kultur. En filosofisk reise i 4 etapper

Ledelse- dialog og kultur.  En filosofisk reise i 4 etapper

Kurset «Ledelse -  dialog og kultur» strekker seg over  heldagssamlinger fordelt over ca ett år.

Målsettingen med kurset er å stimulere ledere og andre til å søke innsikt som kan gi dem kunnskap, forutsetninger og mot til å se sin lederrolle og sin dialog med andre på en ny og konstruktiv måte.

Kurset er på mange måter en utdyping av de to hovedkursene i «Samspillsmetoden Dialog». I kurset belyser vi hvordan en god dialog er en betingelse for større selvinnsikt, som igjen er en betingelse for å kunne lede seg selv og andre på en god måte. Når dialogen gjennomføres på en god måte, er den den viktigste kilden til selvinnsikt og den høyeste form for autoritet.

Vi søker tilbake til den greske antikken og studerer den rolle dialogen og de demokratiske institusjonene spilte for å løse politiske utfordringer i Athen på 500- og 400-tallet f. Kr. Her finner vi mange eksempler på hvordan dialog som metode kan stimulere til kreativ og konstruktiv nytenkning. Sentralt i eksemplene står Sokrates dialoger, som vi vil studere et utvalg av.

Videre viser vi hvordan kunnskap om klassisk hellensk filosofi og samfunnsliv kan gi større innsikt i tidlø¸se tema som organisering, styring, makt, ledelse, etikk og retorikk.

 Kurset avsluttes med en 4 dagers studietur til Athen.

Kurset ledes av magister i filosof og gjesteprofessor ved universitetet i Athen Lars Steinar Hauge, og er en variant av kursrekken i «Filosofi og Ledelse» som siden oppstarten i 2001 har kurset over 600 ledere fra ulike virksomheter på Vestlandet. Responsen fra deltakerne er meget god.

 

Ledelse - dialog og kultur

En filosofisk reise i 4 etapper

Etappe 1. Arven fra Hellas og Athen i oldtiden

UNDERVISNINGSPLANEN er utarbeidet av magister Lars Steinar Hauge, gjesteprofessor ved universitetet i Athen fra 2010 i samarbeid med professor dr. Arild Raaheim Universitetet i Bergen, samt professor II ved NNH i Bergen og cand.polit og siviløkonom Harald Inge Anderssen.

Uke

Dato

Emne

Forelesere

 

Første dag

 

 

Kursstart

Orientering om studiet og kompetansen det gir

En historisk reise fra Mykene til Athen i oldtiden

Hellas og Athen i oldtiden

H. I Anderessen

L.S. Hauge

 

Andre dag

 

Utvikling av demokratiet i Athen på 500- og 400-tallet f.Kr.

Athen, sofister og Sokrates

Sokrates forsvarstale

Ledelse i lys av Sokrates tenkning og sofistenes ledelsesideal.

Gruppediskusjon og diskusjon i fellesskap.

Noen tanker om god ledelse.

Byråkrati, ledelse og ansvar slik en Rådmann kan se det

L.S. Hauge

 

 

 

 

 

 

 

H.I.Anderessen

 

Tredje dag

 

Sannhet og virkelighetsforståelse i lys av Platons og Aristoteles filosofi. Ledelse i lys av deres tenkning

En tidløs diskusjon

L.S.Hauge

 

Fjerde dag

 

Teorier om ledelse

Ulik ledelse i praksis

L.S. Hauge

A Raaheim

 

Femte dag

 

Thomas S. Kuhns vitenskapsfilosofi.

Thomas S. Kuhns vitenskapsfilosofi anvendt på forståelse av organisasjoner og ledelse

Ledelse og sosialt ansvar

Fortolkningslære. Glimt fra den hermeneutiske tradisjonen i vitenskapsfilosofien.

Hva skal til for å forstå en tekst (og mennesker) riktig?

L.S. Hauge

 

 

Rolf Navarsete

 

Sjette dag

 

Holdning, handling og ledelse.

Kommunikasjon og kommunikasjonsevner.

Samtale i grupper og i plenum

Dilemmaer i dialog

De vanskelige beslutninger

 

L.S. Hauge

A. Raaheim

H.I. Anderessen

L.S. Hauge

 

Forslag til pensum:

Arild Raaheim, «Sosialpsykologi» Fagbokforlaget 2002

L.S. Hauge, «Filosofia. En historie om kjærlighet til visdom» Cappelen Forlag 2017

L.S. Hauge, «Filosofi og ledelse» John Grieg Forlag AS 2016

L.S. Hauge, «Demokratiets vugge» John Grieg Forlag AS 2016

 En del artikler blir utlevert på forelesningene

 

Som avslutning av kurset blir det arrangert studietur til Athen.

Detaljer program finnes på egen side.

Tid 4.oktober - 8.oktober 2018

Overnatting i Athen i hotel Herodion

Firestjerners hotell. Avtalt pris. Sentralt og «landlig» på vestsiden av Akropolis. Frokost inkludert.