Orientering om Samspillmetoden Dialog

Samspillmetoden Dialog trinn 1 og 2

Opplæring i et verktøy for realsjonsledelse. Forankres i et allerede eksisterende faglig fundament.

Våre kurs tar sikte på å øke relasjons- og kommunikasjonskompetansen på alle nivå i organisasjonen.

Gjennom å trene på å bruke gode samspillsprinsipper forsterkes den allerede eksisterende kunnskapen om relasjonens betydning for læring, og videreutvikles ved at kunnskapen blir satt ut i praksis.

Opplæring i Samspillmetoden Dialog kan presenteres i forhold til flere nivå: 

Individ:          Deltagerne sensitiviseres og bevisstgjøres for de sidene med samspillet med andre som er særlig viktig for å fremme utvikling og endring.

 • Ta hovedansvaret for det relasjonelle klima
 • Bevissthet om hvordan andre virker på meg og hvordan jeg virker på andre, og hva gjør jeg med det.
 • Mot til å foreta nødvendig avvisning av uakseptabel atferd.
 • Mot til å invitere inn igjen i relasjonen og begynne på nytt.
 • Å kunne romme den andres følelser uten at den andres følelser flytter inn i den ansvarlige
 • Å forstå at man aldri kan arbeide på andre menneskers forandring, bare legge til rette for at mennesket forandrer seg selv. 

Organisasjon:   Gir utvikling av relasjonell kompetanse i alle ledd i organisasjonen gjennom å utvikle:

Tydelige organisatoriske strukturer:

 • Felles grunnholdning
 • Tydelige forventninger
 • Kompetanse i å lede endrings og utviklingsprosesser
 • Kollektiv mentalisering
 • Utvikle en kultur der den enkeltes sårbarhet kan løftes til nærmeste leder – bearbeides og gis tilbake. 

Mellom avdelinger / organisasjoner / etater: Fremme en felles forståelse, utvikle et felles språk som letter og effektiviserer samhandling og samarbeid mellom etatene. 

VERDISYN:

Metodens grunnlag representer et humanistisk verdisyn som legger vekt på tre hovedpunkt:

 1. Likeverd: Jeg – Du. Din opplevelse av virkeligheten er like betydningsfull som min.(Subjekt – Subjekt relasjon) I motsetning til : Jeg – Det. Jeg er eksperten som forholder meg til et vesen(Subjekt – objekt relasjon).
 2. Fokus på empati / det affektive: Følelsene som følger erfaringene er styrende for den betydning erfaringen representerer. Møte mer på følelser enn på atferd.
 3. Fokus på ressurser: Mennesket er i besittelse av ressurser, og bærer med seg et endringspotensiale fordi de er mennesker. Endring skjer fordi disse ressursene får anledning til å vise seg frem. 

TEORETISK GRUNNLAG:

Forskning innenfor utviklingspsykologi gir forståelse av barns iboende potensiale. Barnet er predisponert - født med evne til samspill og samhandling. Barnets utvikling er avhengig av kvaliteten på samspillet med viktige andre.

Denne forskningsbaserte forståelsen av hva som er essensielt for en god og harmonisk utvikling hos barnet fra det er nyfødt, har i neste omgang gitt ny innsikt i menneskets mulighet til livslang vekst og utvikling.

I tråd med denne forskningen legger Samspillmetoden Dialog vekt på tre viktige betingelser ved all mellommenneskelig samhandling som må være tilstede for å utvikling og vekst. 

 1. Tilknytning / tilhørighet: At en ser på seg selv som viktig og betydningsfull i relasjonen og at en har en positiv oppfatning og holdning til den andre.
 2. Kommunikasjon: Fremme den enkeltes følelsesmessige kommunikasjon med andre. Gjensidig utveksling av signaler, initiativ og reaksjoner.
 3. Læring og selvkontroll: Målet er å fremme læring. Målet er å kunne kontrollere seg selv innenfor de gitte rammene / grensene selv om den ytre autoriteten ikke er tilstede

PROSESSVERKTØY: Opplæringen i verktøyet for relasjonsledelse legger til grunn at denne forståelsen ikke kan forklares eller instrueres inn, men oppnås gjennom refleksjon rundt egen praksis.

 METODISK TILNÆRMING / ARBEIDSMÅTE:

Den metodiske modellen bygger på følgende elementer som betinger hverandre:

Struktur – Progresjon - Individuell prosess hos den enkelte – Mestring – Forenkling - Høy egenaktivitet - Eksemplifisering 

 OPPLÆRINGENS FORM:

Innsikt i denne metoden kan bare komme via praksis.

Trinn 1: En ukes innføring i de grunnleggende prinsipper i metoden. En travel, sensitiviserende og bevisstgjørende uke med fokus på egen samhandling med andre.

Trinn 2: Tre måneder med ukentlig personlig veiledning i gruppe på 5 – 6 deltagere. Parallelt med dette gjennomføres 6 møter i grunnversjonen med egne gruppedeltagere

PRAKTISK GJENNOMFØRING:

Trinn 1 og 2 setter søkelys på kvaliteten på våre relasjonelle ferdigheter. Kursene har tverrfaglig sammensetting og alle med minst treårig høyskoleutdanning vil ha utbytte av å delta. Den tverrfaglige sammensetningen fører til at etatene får et felles språk, en felles plattform som fremmer samarbeid på tvers av etatsgrensene.

Kurset blir oppfattet som krevende både mentalt og i forhold til bruk av tid. Deltagerne må være villige til å reflektere over kvaliteten på sine samarbeidsrelasjoner.

For å utnytte potensialet i opplæringen i Samspillmetoden Dialog  trinn 1 og 2, er det nødvendig at prioriteringer som tid og organisering blir foretatt med støtte fra ledelsen. 

Det er anbefalt fra tidligere kursdeltagere at man ikke har særlig annet program, heller ikke privat, den uken trinn 1 foregår. Det blir gitt hjemmearbeid hver dag. Det trengs også tid til å bearbeide det man har arbeidet med i løpet av dagen. I trinn 2 har kursdeltagerne behov for avlasting i den daglige driften så lenge kurset varer.

Mellom trinn 1 og 2 skal dere som deltar sette sammen en gruppe som skal gå i grunnversjonen hos dere. Grunnversjonen består av i alt 6 møter, 3 gruppemøter à 1,5 time og 3 individuelle møter à 1 time med hver av deltagerne i grunnversjonen. 

Deltagerne bestemmer sammen med sin leder hvem de vil invitere. Deltakerne må være orientert om tiden som går med som deltager i grunnversjonen. Det er viktig at de fullfører.

Parallelt med dette går opplæringen i trinn 2. Dere kursdeltagere (trinn 2-ere) har ukentlige møter med veileder de første 8 ukene, så går det 14 dager mellom hvert av de to siste møtene. Dette blir 10 møter over ca. 3 måneder. Hvert møte er på 3 timer og foregår i grupper på 5-6 deltagere og veileder. Disse møtene blir et forum både for detaljert opplæring i hva som skal skje på neste møte i grunnversjonen og en bearbeidelse av gjennomført møte i grunnversjonen. 

Kursdeltagerne på trinn 2 får hjemmearbeid annenhver uke, det vil si den uken som ikke har møte i grunnversjonen.

Innsikt i metoden utvikles kontinuerlig gjennom trinn 1 og 2. Fravær fra undervisningen gjør integrering av kunnskapen sårbar, det er vanskelig å forstå hva man går glipp av. Fravær ut over 25% til sammen i trinn 1 og 2 fører til at retten til kursbevis faller bort. 

TIDSBRUK: 

Tidsbruk i trinn 1: 5 dagers undervisning à 6 timer = 30 timer

Tidsbruk i trinn 2: 10 møter med veileder à 3 timer = 30 timer (+hjemmearbeid)

Tidsbruk i grunnversjonen: Tidsbruk er avhengig av om du samarbeider med en annen gruppeleder og hvor mange du har til individuell samtale. Hvis du har en gruppe på 4 deltagere ser tidsregnskapet for grunnversjonen slik ut:

-          3 gruppemøter à 1,5 time = 4, 5 timer

-          3 individuelle møter à 1 time = 12 timer

Til sammen 16,5 timer i direkte kontakt med egne kursdeltagere. Etter hvert møte må du ha tid til å reflektere over hva som skjedde og helst notere til påfølgende møte med veileder (ca 15 min).

 Det går også med tid til hjemmearbeid, forberedelse til møtene i grunnversjonen og etterarbeid etter møtene.

 Deltagerne på kurset må ha eget eksemplar av Henning Ryes  ”Tidlig hjelp til bedre samspill” (Universitetsforlaget 1993 – 2003)

Den blir mye brukt underveis og anbefales lest før kurset.

Anbefalt tilleggslitteratur; Bastøe,Dahl, Larsen:Organisasjoner i utvikling og endring(Gyldendal 2002). 

Dette kan høres tungt og uoverkommelig ut. Erfaringer med kursdeltagere så langt er at de nok synes det er både slitsomt og krevende, men at det positive oppveier det negative, og at kurset faktisk sees på av mange som et middel mot utbrenthet.

Denne orienteringen er ment som forhåndsinformasjon. Det er viktig å ha gangen i det som skal foregå så klart som mulig for seg.

Det at kursdeltagerne driver kursvirksomhet i trinn 2 betyr ikke at man nødvendigvis skal holde kurs senere. Kursvirksomheten er nødvendig for å lære metoden.